Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla Kontrahentów i ich przedstawicieli

 

 

Realizując obowiązek prawny nałożony na Administratora danych przepisami art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy: 

 

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Energo-Eko-System Sp. z o.o. z siedzibą w Czeladzi, 41‑250 Czeladź ul. Nowopogońska 98, KRS 0000065716, NIP: 634-013-06-09.

 

2. KONTAKT

Dane kontaktowe do kontaktu z Administratorem:

ees@ees.com.pl , tel. +48 32 2037754, korespondencyjnie na powyższy adres.

 

3.CEL PRZETWARZANIA

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celach związanych z zawarciem, wykonywaniem i obsługą zawartej umowy.

 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych  jest:

3.1. Jeżeli jest Pani/Pan wykonawcą umowy:

 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj.: niezbędność do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący na Administratorze związany z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości; ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa);
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.: niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających m.in. na zapewnieniu ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności, wewnętrznych celów administracyjnych (w tym zarządzania usługami),  niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń oraz przed roszczeniami;

 

3.2. Jeżeli jest Pani/Pan osobą fizyczną reprezentującą osobę prawną lub jednostkę organizacyjną będącą wykonawcą umowy lub podejmującą działania przed zawarciem umowy, a także pracownikiem lub współpracownikiem takiej osoby prawnej lub jednostki, uczestniczącym w zawieraniu lub realizacji umowy:

 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.: niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegający na działaniach   związanych z ustaleniem warunków zawarcia umowy z kontrahentem oraz ułatwieniu komunikacji związanej z jej wykonaniem, a także ustaleniem osób odpowiedzialnych za realizację i uprawnionych do kontaktów w ramach wykonywania umowy.

 

4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem:

 • podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w szczególności organów władzy publicznej;
 • podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających obsługę księgową, kadrową, prawną, archiwizację i niszczenie dokumentów, usługi pocztowe, kurierskie, płatnicze, ochronę osób i mienia, a także dostawców systemów informatycznych, udzielających asysty i wsparcia technicznego dla systemów informatycznych, w których przetwarzane są Państwa dane.

 

5. EOG - INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEKAZANIA DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Co do zasady dane osobowe, nie będą przekazywane poza EOG. W przypadku, gdy przekazanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie niezbędne, to nastąpi ono na podstawie prawnej zawartej w RODO.

 

6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Państwa dane osobowe zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie na podstawie przepisów prawa.

 

7 .PRAWA

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Pana następujące prawa:

 

 • prawo dostępu do danych osobowych (art.15);
 • prawo do sprostowania danych (art.16);
 • prawo do usunięcia danych (art.17);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art.18);
 • prawo do przeniesienia danych(art.20);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu (art.21);
 • prawo do niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom (art.22);
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO (ar.77).

 

8. DECYZJA O PODANIU DANYCH

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji kontaktu, realizacji umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe zawarcie i realizacja umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, w tym zmierzających do jej zawarcia.

 

9. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani /Pana dane nie będą profilowane.

 

10. KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Jeżeli dane osobowe nie zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa a zostały podane przez inne podmioty lub osoby  – zgodnie z art. 14 ust. 1 lit. d) i ust. 2 lit. f) RODO, informujemy, że:

 • W zależności od okoliczności sprawy będziemy przetwarzać między innymi następujące kategorie Państwa danych osobowych: podstawowe dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko), dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail), dane adresowe (adres miejsca zatrudnienia), inne dane związane z zatrudnieniem (np. stanowisko służbowe). Kategorie danych będą zbierane z poszanowaniem zasady adekwatności, mając na uwadze cel załatwienia sprawy i wynikać będą przede wszystkim z obowiązujących przepisów prawa.
 • Państwa dane osobowe pochodzić będą od kontrahenta, który podał w umowie dane osobowe przedstawicieli do kontaktu lub ze źródeł publicznie dostępnych (np. strona internetowa).

 


 

 

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Pobierz 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. Pobierz